โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 1.89 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 96.23 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 2 3 11 1 0 115
ร้อยละ 1.52 % 2.27 % 8.33 % 0.76 % 0.00 % 87.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 2 4 12 1 0 166
ร้อยละ 1.08 % 2.16 % 6.49 % 0.54 % 0.00 % 89.73 %

185 : 2 , 4 , 12 , 1 , 0 , 166...1.08 , 2.16 , 6.49 , 0.54 , 0.00 , 89.73 = 19 : 10.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.27%

Powered By www.thaieducation.net