โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 47
ร้อยละ 1.89 % 5.66 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 88.68 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 5 3 10 0 0 115
ร้อยละ 3.76 % 2.26 % 7.52 % 0.00 % 0.00 % 86.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 6 6 12 0 0 162
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %

186 : 6 , 6 , 12 , 0 , 0 , 162...3.23 , 3.23 , 6.45 , 0.00 , 0.00 , 87.10 = 24 : 12.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90%

Powered By www.thaieducation.net