โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 49
ร้อยละ 3.57 % 5.36 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 5 3 10 0 0 113
ร้อยละ 3.82 % 2.29 % 7.63 % 0.00 % 0.00 % 86.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 7 6 12 0 0 162
ร้อยละ 3.74 % 3.21 % 6.42 % 0.00 % 0.00 % 86.63 %

187 : 7 , 6 , 12 , 0 , 0 , 162...3.74 , 3.21 , 6.42 , 0.00 , 0.00 , 86.63 = 25 : 13.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.37%

Powered By www.thaieducation.net