โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 42
ร้อยละ 10.20 % 2.04 % 2.04 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 4 4 18 3 0 107
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 13.24 % 2.21 % 0.00 % 78.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
185 คน
จำนวน(คน) 9 5 19 3 0 149
ร้อยละ 4.86 % 2.70 % 10.27 % 1.62 % 0.00 % 80.54 %

185 : 9 , 5 , 19 , 3 , 0 , 149...4.86 , 2.70 , 10.27 , 1.62 , 0.00 , 80.54 = 36 : 19.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.46%

Powered By www.thaieducation.net