โรงเรียนบ้านดินนา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 3 5 0 0 17
ร้อยละ 3.85 % 11.54 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 8 8 18 0 0 80
ร้อยละ 7.02 % 7.02 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 70.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 9 11 23 0 0 97
ร้อยละ 6.43 % 7.86 % 16.43 % 0.00 % 0.00 % 69.29 %

140 : 9 , 11 , 23 , 0 , 0 , 97...6.43 , 7.86 , 16.43 , 0.00 , 0.00 , 69.29 = 43 : 30.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 30.71%

Powered By www.thaieducation.net