โรงเรียนบ้านดินนา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 2 3 2 2 13
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 11.54 % 7.69 % 7.69 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 11 6 10 6 5 76
ร้อยละ 9.65 % 5.26 % 8.77 % 5.26 % 4.39 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 15 8 13 8 7 89
ร้อยละ 10.71 % 5.71 % 9.29 % 5.71 % 5.00 % 63.57 %

140 : 15 , 8 , 13 , 8 , 7 , 89...10.71 , 5.71 , 9.29 , 5.71 , 5.00 , 63.57 = 51 : 36.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 36.43%

Powered By www.thaieducation.net