โรงเรียนบ้านดินนา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 4 2 3 2 2 13
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 11.54 % 7.69 % 7.69 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 10 6 9 7 5 77
ร้อยละ 8.77 % 5.26 % 7.89 % 6.14 % 4.39 % 67.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 14 8 12 9 7 90
ร้อยละ 10.00 % 5.71 % 8.57 % 6.43 % 5.00 % 64.29 %

140 : 14 , 8 , 12 , 9 , 7 , 90...10.00 , 5.71 , 8.57 , 6.43 , 5.00 , 64.29 = 50 : 35.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71%

Powered By www.thaieducation.net