โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 2 3 1 2 31
ร้อยละ 4.88 % 4.88 % 7.32 % 2.44 % 4.88 % 75.61 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 6 2 6 4 5 63
ร้อยละ 6.98 % 2.33 % 6.98 % 4.65 % 5.81 % 73.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 8 4 9 5 7 94
ร้อยละ 6.30 % 3.15 % 7.09 % 3.94 % 5.51 % 74.02 %

127 : 8 , 4 , 9 , 5 , 7 , 94...6.30 , 3.15 , 7.09 , 3.94 , 5.51 , 74.02 = 33 : 25.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.98%

Powered By www.thaieducation.net