โรงเรียนบ้านหินเพิง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 3 7 3 5 32
ร้อยละ 1.96 % 5.88 % 13.73 % 5.88 % 9.80 % 62.75 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 6 2 11 6 6 89
ร้อยละ 5.00 % 1.67 % 9.17 % 5.00 % 5.00 % 74.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 7 5 18 9 11 121
ร้อยละ 4.09 % 2.92 % 10.53 % 5.26 % 6.43 % 70.76 %

171 : 7 , 5 , 18 , 9 , 11 , 121...4.09 , 2.92 , 10.53 , 5.26 , 6.43 , 70.76 = 50 : 29.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.24%

Powered By www.thaieducation.net