โรงเรียนบ้านหินเพิง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 3 7 4 5 33
ร้อยละ 1.89 % 5.66 % 13.21 % 7.55 % 9.43 % 62.26 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 1 2 12 3 5 96
ร้อยละ 0.84 % 1.68 % 10.08 % 2.52 % 4.20 % 80.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 2 5 19 7 10 129
ร้อยละ 1.16 % 2.91 % 11.05 % 4.07 % 5.81 % 75.00 %

172 : 2 , 5 , 19 , 7 , 10 , 129...1.16 , 2.91 , 11.05 , 4.07 , 5.81 , 75.00 = 43 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net