โรงเรียนบ้านหินเพิง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 0 10 9 10 18 7
ร้อยละ 0.00 % 18.52 % 16.67 % 18.52 % 33.33 % 12.96 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 8 0 16 8 9 78
ร้อยละ 6.72 % 0.00 % 13.45 % 6.72 % 7.56 % 65.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 8 10 25 18 27 85
ร้อยละ 4.62 % 5.78 % 14.45 % 10.40 % 15.61 % 49.13 %

173 : 8 , 10 , 25 , 18 , 27 , 85...4.62 , 5.78 , 14.45 , 10.40 , 15.61 , 49.13 = 88 : 50.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 50.87%

Powered By www.thaieducation.net