โรงเรียนบ้านบางคราม (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 19 7 2 4 0 22
ร้อยละ 35.19 % 12.96 % 3.70 % 7.41 % 0.00 % 40.74 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 4 5 10 0 0 149
ร้อยละ 2.38 % 2.98 % 5.95 % 0.00 % 0.00 % 88.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 3 0 14 0 0 41
ร้อยละ 5.17 % 0.00 % 24.14 % 0.00 % 0.00 % 70.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 26 12 26 4 0 212
ร้อยละ 9.29 % 4.29 % 9.29 % 1.43 % 0.00 % 75.71 %

222 : 23 , 12 , 12 , 4 , 0 , 171...10.36 , 5.41 , 5.41 , 1.80 , 0.00 , 77.03 = 51 : 22.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 24.29%

Powered By www.thaieducation.net