โรงเรียนบ้านบางคราม (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 19 7 2 4 0 22
ร้อยละ 35.19 % 12.96 % 3.70 % 7.41 % 0.00 % 40.74 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 4 5 12 0 0 147
ร้อยละ 2.38 % 2.98 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 3 1 14 0 0 40
ร้อยละ 5.17 % 1.72 % 24.14 % 0.00 % 0.00 % 68.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 26 13 28 4 0 209
ร้อยละ 9.29 % 4.64 % 10.00 % 1.43 % 0.00 % 74.64 %

222 : 23 , 12 , 14 , 4 , 0 , 169...10.36 , 5.41 , 6.31 , 1.80 , 0.00 , 76.13 = 53 : 23.87
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 25.36%

Powered By www.thaieducation.net