โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 4 4 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 17.39 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 9 1 5 3 0 35
ร้อยละ 16.98 % 1.89 % 9.43 % 5.66 % 0.00 % 66.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 9 5 9 3 0 50
ร้อยละ 11.84 % 6.58 % 11.84 % 3.95 % 0.00 % 65.79 %

76 : 9 , 5 , 9 , 3 , 0 , 50...11.84 , 6.58 , 11.84 , 3.95 , 0.00 , 65.79 = 26 : 34.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21%

Powered By www.thaieducation.net