โรงเรียนบ้านเหนือ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 4 5 1 1 0 9
ร้อยละ 20.00 % 25.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 45.00 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 2 2 8 1 0 34
ร้อยละ 4.26 % 4.26 % 17.02 % 2.13 % 0.00 % 72.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 6 7 9 2 0 43
ร้อยละ 8.96 % 10.45 % 13.43 % 2.99 % 0.00 % 64.18 %

67 : 6 , 7 , 9 , 2 , 0 , 43...8.96 , 10.45 , 13.43 , 2.99 , 0.00 , 64.18 = 24 : 35.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 35.82%

Powered By www.thaieducation.net