โรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 7 12 1 1 0 29
ร้อยละ 14.00 % 24.00 % 2.00 % 2.00 % 0.00 % 58.00 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 8 11 16 2 0 116
ร้อยละ 5.23 % 7.19 % 10.46 % 1.31 % 0.00 % 75.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 15 23 17 3 0 145
ร้อยละ 7.39 % 11.33 % 8.37 % 1.48 % 0.00 % 71.43 %

203 : 15 , 23 , 17 , 3 , 0 , 145...7.39 , 11.33 , 8.37 , 1.48 , 0.00 , 71.43 = 58 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net