โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
164
จำนวน(คน) 20 18 4 6 4 112
ร้อยละ 12.20 % 10.98 % 2.44 % 3.66 % 2.44 % 68.29 %
ระดับประถมศึกษา
680
จำนวน(คน) 60 42 48 35 48 447
ร้อยละ 8.82 % 6.18 % 7.06 % 5.15 % 7.06 % 65.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 844 คน
จำนวน(คน) 80 60 52 41 52 559
ร้อยละ 9.48 % 7.11 % 6.16 % 4.86 % 6.16 % 66.23 %

844 : 80 , 60 , 52 , 41 , 52 , 559...9.48 , 7.11 , 6.16 , 4.86 , 6.16 , 66.23 = 285 : 33.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 844 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 285 คน คิดเป็นร้อยละ 33.77%

Powered By www.thaieducation.net