โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
162
จำนวน(คน) 23 20 4 8 4 103
ร้อยละ 14.20 % 12.35 % 2.47 % 4.94 % 2.47 % 63.58 %
ระดับประถมศึกษา
684
จำนวน(คน) 66 49 51 37 51 430
ร้อยละ 9.65 % 7.16 % 7.46 % 5.41 % 7.46 % 62.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 846 คน
จำนวน(คน) 89 69 55 45 55 533
ร้อยละ 10.52 % 8.16 % 6.50 % 5.32 % 6.50 % 63.00 %

846 : 89 , 69 , 55 , 45 , 55 , 533...10.52 , 8.16 , 6.50 , 5.32 , 6.50 , 63.00 = 313 : 37.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 846 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 313 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00%

Powered By www.thaieducation.net