โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160 (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 1 0 1 0 19
ร้อยละ 12.50 % 4.17 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 3 5 19 0 0 91
ร้อยละ 2.54 % 4.24 % 16.10 % 0.00 % 0.00 % 77.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 6 6 19 1 0 110
ร้อยละ 4.23 % 4.23 % 13.38 % 0.70 % 0.00 % 77.46 %

142 : 6 , 6 , 19 , 1 , 0 , 110...4.23 , 4.23 , 13.38 , 0.70 , 0.00 , 77.46 = 32 : 22.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54%

Powered By www.thaieducation.net