โรงเรียนบ้านพระแอะ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
123
จำนวน(คน) 8 5 15 5 5 85
ร้อยละ 6.50 % 4.07 % 12.20 % 4.07 % 4.07 % 69.11 %
ระดับประถมศึกษา
368
จำนวน(คน) 26 14 55 21 15 237
ร้อยละ 7.07 % 3.80 % 14.95 % 5.71 % 4.08 % 64.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 491 คน
จำนวน(คน) 34 19 70 26 20 322
ร้อยละ 6.92 % 3.87 % 14.26 % 5.30 % 4.07 % 65.58 %

491 : 34 , 19 , 70 , 26 , 20 , 322...6.92 , 3.87 , 14.26 , 5.30 , 4.07 , 65.58 = 169 : 34.42ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 491 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 34.42%

Powered By www.thaieducation.net