โรงเรียนบ้านพระแอะ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
124
จำนวน(คน) 10 10 12 8 0 84
ร้อยละ 8.06 % 8.06 % 9.68 % 6.45 % 0.00 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
383
จำนวน(คน) 40 36 42 27 0 238
ร้อยละ 10.44 % 9.40 % 10.97 % 7.05 % 0.00 % 62.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 507 คน
จำนวน(คน) 50 46 54 35 0 322
ร้อยละ 9.86 % 9.07 % 10.65 % 6.90 % 0.00 % 63.51 %

507 : 50 , 46 , 54 , 35 , 0 , 322...9.86 , 9.07 , 10.65 , 6.90 , 0.00 , 63.51 = 185 : 36.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 507 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 185 คน คิดเป็นร้อยละ 36.49%

Powered By www.thaieducation.net