โรงเรียนวัดน้ำอาบ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 20
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 3 5 10 5 9 76
ร้อยละ 2.78 % 4.63 % 9.26 % 4.63 % 8.33 % 70.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 1 7 1 4 31
ร้อยละ 0.00 % 2.27 % 15.91 % 2.27 % 9.09 % 70.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 5 6 19 6 13 127
ร้อยละ 2.84 % 3.41 % 10.80 % 3.41 % 7.39 % 72.16 %

132 : 5 , 5 , 12 , 5 , 9 , 96...3.79 , 3.79 , 9.09 , 3.79 , 6.82 , 72.73 = 36 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 27.84%

Powered By www.thaieducation.net