โรงเรียนวัดน้ำอาบ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 23
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 0 17 0 0 86
ร้อยละ 1.90 % 0.00 % 16.19 % 0.00 % 0.00 % 81.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 31
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 21.43 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 5 0 27 0 0 140
ร้อยละ 2.91 % 0.00 % 15.70 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %

130 : 3 , 0 , 18 , 0 , 0 , 109...2.31 , 0.00 , 13.85 , 0.00 , 0.00 , 83.85 = 21 : 16.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60%

Powered By www.thaieducation.net