โรงเรียนวัดน้ำอาบ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 22
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 0 19 0 0 84
ร้อยละ 1.90 % 0.00 % 18.10 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 2 0 10 0 0 30
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 23.81 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 6 0 30 0 0 136
ร้อยละ 3.49 % 0.00 % 17.44 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %

130 : 4 , 0 , 20 , 0 , 0 , 106...3.08 , 0.00 , 15.38 , 0.00 , 0.00 , 81.54 = 24 : 18.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93%

Powered By www.thaieducation.net