โรงเรียนวัดอินกัลยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 2.27 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 88.64 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 8 5 18 2 97 0
ร้อยละ 6.15 % 3.85 % 13.85 % 1.54 % 74.62 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 8 6 22 2 97 39
ร้อยละ 4.60 % 3.45 % 12.64 % 1.15 % 55.75 % 22.41 %

174 : 8 , 6 , 22 , 2 , 97 , 39...4.60 , 3.45 , 12.64 , 1.15 , 55.75 , 22.41 = 135 : 77.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 135 คน คิดเป็นร้อยละ 77.59%

Powered By www.thaieducation.net