โรงเรียนวัดอินกัลยา (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พนิดา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 2.17 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 89.13 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 8 5 18 2 0 97
ร้อยละ 6.15 % 3.85 % 13.85 % 1.54 % 0.00 % 74.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 8 6 22 2 0 138
ร้อยละ 4.55 % 3.41 % 12.50 % 1.14 % 0.00 % 78.41 %

176 : 8 , 6 , 22 , 2 , 0 , 138...4.55 , 3.41 , 12.50 , 1.14 , 0.00 , 78.41 = 38 : 21.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 21.59%

Powered By www.thaieducation.net