โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
124
จำนวน(คน) 16 20 18 0 3 67
ร้อยละ 12.90 % 16.13 % 14.52 % 0.00 % 2.42 % 54.03 %
ระดับประถมศึกษา
315
จำนวน(คน) 14 14 59 2 3 223
ร้อยละ 4.44 % 4.44 % 18.73 % 0.63 % 0.95 % 70.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
126
จำนวน(คน) 2 3 36 0 1 84
ร้อยละ 1.59 % 2.38 % 28.57 % 0.00 % 0.79 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 565 คน
จำนวน(คน) 32 37 113 2 7 374
ร้อยละ 5.66 % 6.55 % 20.00 % 0.35 % 1.24 % 66.19 %

439 : 30 , 34 , 77 , 2 , 6 , 290...6.83 , 7.74 , 17.54 , 0.46 , 1.37 , 66.06 = 149 : 33.94
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 565 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 191 คน คิดเป็นร้อยละ 33.81%

Powered By www.thaieducation.net