โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
124
จำนวน(คน) 11 20 10 2 3 78
ร้อยละ 8.87 % 16.13 % 8.06 % 1.61 % 2.42 % 62.90 %
ระดับประถมศึกษา
315
จำนวน(คน) 10 14 60 2 2 227
ร้อยละ 3.17 % 4.44 % 19.05 % 0.63 % 0.63 % 72.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
131
จำนวน(คน) 9 3 36 0 1 82
ร้อยละ 6.87 % 2.29 % 27.48 % 0.00 % 0.76 % 62.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 570 คน
จำนวน(คน) 30 37 106 4 6 387
ร้อยละ 5.26 % 6.49 % 18.60 % 0.70 % 1.05 % 67.89 %

439 : 21 , 34 , 70 , 4 , 5 , 305...4.78 , 7.74 , 15.95 , 0.91 , 1.14 , 69.48 = 134 : 30.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 570 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 183 คน คิดเป็นร้อยละ 32.11%

Powered By www.thaieducation.net