โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 7 4 2 0 15
ร้อยละ 9.68 % 22.58 % 12.90 % 6.45 % 0.00 % 48.39 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 8 14 15 7 0 90
ร้อยละ 5.97 % 10.45 % 11.19 % 5.22 % 0.00 % 67.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 11 21 19 9 0 105
ร้อยละ 6.67 % 12.73 % 11.52 % 5.45 % 0.00 % 63.64 %

165 : 11 , 21 , 19 , 9 , 0 , 105...6.67 , 12.73 , 11.52 , 5.45 , 0.00 , 63.64 = 60 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36%

Powered By www.thaieducation.net