โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 7 3 3 0 16
ร้อยละ 6.45 % 22.58 % 9.68 % 9.68 % 0.00 % 51.61 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 8 14 13 6 0 93
ร้อยละ 5.97 % 10.45 % 9.70 % 4.48 % 0.00 % 69.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 10 21 16 9 0 109
ร้อยละ 6.06 % 12.73 % 9.70 % 5.45 % 0.00 % 66.06 %

165 : 10 , 21 , 16 , 9 , 0 , 109...6.06 , 12.73 , 9.70 , 5.45 , 0.00 , 66.06 = 56 : 33.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 33.94%

Powered By www.thaieducation.net