โรงเรียนบ้านโคกยูง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 12 8 1 12 0 4
ร้อยละ 32.43 % 21.62 % 2.70 % 32.43 % 0.00 % 10.81 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 6 6 6 0 0 80
ร้อยละ 6.12 % 6.12 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 18 14 7 12 0 84
ร้อยละ 13.33 % 10.37 % 5.19 % 8.89 % 0.00 % 62.22 %

135 : 18 , 14 , 7 , 12 , 0 , 84...13.33 , 10.37 , 5.19 , 8.89 , 0.00 , 62.22 = 51 : 37.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 37.78%

Powered By www.thaieducation.net