โรงเรียนบ้านคลองยาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 12.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 3 4 4 0 0 83
ร้อยละ 3.19 % 4.26 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 88.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 3 7 6 0 0 103
ร้อยละ 2.52 % 5.88 % 5.04 % 0.00 % 0.00 % 86.55 %

119 : 3 , 7 , 6 , 0 , 0 , 103...2.52 , 5.88 , 5.04 , 0.00 , 0.00 , 86.55 = 16 : 13.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.45%

Powered By www.thaieducation.net