โรงเรียนบ้านคลองยาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 3 1 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 4 2 10 0 0 74
ร้อยละ 4.44 % 2.22 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 82.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 4 5 11 0 0 94
ร้อยละ 3.51 % 4.39 % 9.65 % 0.00 % 0.00 % 82.46 %

114 : 4 , 5 , 11 , 0 , 0 , 94...3.51 , 4.39 , 9.65 , 0.00 , 0.00 , 82.46 = 20 : 17.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.54%

Powered By www.thaieducation.net