โรงเรียนบ้านหลังโสด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 0 3 0 20
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 4 0 0 2 1 68
ร้อยละ 5.33 % 0.00 % 0.00 % 2.67 % 1.33 % 90.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 6 0 0 5 1 88
ร้อยละ 6.00 % 0.00 % 0.00 % 5.00 % 1.00 % 88.00 %

100 : 6 , 0 , 0 , 5 , 1 , 88...6.00 , 0.00 , 0.00 , 5.00 , 1.00 , 88.00 = 12 : 12.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00%

Powered By www.thaieducation.net