โรงเรียนบ้านเขาฝาก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 4 19 1 0 0 26
ร้อยละ 8.00 % 38.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 52.00 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 17 30 7 0 0 151
ร้อยละ 8.29 % 14.63 % 3.41 % 0.00 % 0.00 % 73.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 21 49 8 0 0 177
ร้อยละ 8.24 % 19.22 % 3.14 % 0.00 % 0.00 % 69.41 %

255 : 21 , 49 , 8 , 0 , 0 , 177...8.24 , 19.22 , 3.14 , 0.00 , 0.00 , 69.41 = 78 : 30.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 30.59%

Powered By www.thaieducation.net