โรงเรียนบ้านเขาฝาก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 0 9 2 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 18.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 78.00 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 4 12 24 0 1 164
ร้อยละ 1.95 % 5.85 % 11.71 % 0.00 % 0.49 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 255 คน
จำนวน(คน) 4 21 26 0 1 203
ร้อยละ 1.57 % 8.24 % 10.20 % 0.00 % 0.39 % 79.61 %

255 : 4 , 21 , 26 , 0 , 1 , 203...1.57 , 8.24 , 10.20 , 0.00 , 0.39 , 79.61 = 52 : 20.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 255 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 20.39%

Powered By www.thaieducation.net