โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 6 6 5 0 0 41
ร้อยละ 10.34 % 10.34 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 70.69 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 7 6 15 2 0 117
ร้อยละ 4.76 % 4.08 % 10.20 % 1.36 % 0.00 % 79.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 6 1 10 0 0 44
ร้อยละ 9.84 % 1.64 % 16.39 % 0.00 % 0.00 % 72.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 19 13 30 2 0 202
ร้อยละ 7.14 % 4.89 % 11.28 % 0.75 % 0.00 % 75.94 %

205 : 13 , 12 , 20 , 2 , 0 , 158...6.34 , 5.85 , 9.76 , 0.98 , 0.00 , 77.07 = 47 : 22.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 24.06%

Powered By www.thaieducation.net