โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 5 5 2 1 0 46
ร้อยละ 8.47 % 8.47 % 3.39 % 1.69 % 0.00 % 77.97 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 5 7 19 2 0 114
ร้อยละ 3.40 % 4.76 % 12.93 % 1.36 % 0.00 % 77.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 4 1 11 0 0 46
ร้อยละ 6.45 % 1.61 % 17.74 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 14 13 32 3 0 206
ร้อยละ 5.22 % 4.85 % 11.94 % 1.12 % 0.00 % 76.87 %

206 : 10 , 12 , 21 , 3 , 0 , 160...4.85 , 5.83 , 10.19 , 1.46 , 0.00 , 77.67 = 46 : 22.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 23.13%

Powered By www.thaieducation.net