โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 3 6 3 1 0 47
ร้อยละ 5.00 % 10.00 % 5.00 % 1.67 % 0.00 % 78.33 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 3 8 19 4 0 116
ร้อยละ 2.00 % 5.33 % 12.67 % 2.67 % 0.00 % 77.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 1 12 0 0 45
ร้อยละ 7.94 % 1.59 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 11 15 34 5 0 208
ร้อยละ 4.03 % 5.49 % 12.45 % 1.83 % 0.00 % 76.19 %

210 : 6 , 14 , 22 , 5 , 0 , 163...2.86 , 6.67 , 10.48 , 2.38 , 0.00 , 77.62 = 47 : 22.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81%

Powered By www.thaieducation.net