โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 9 7 4 1 1 43
ร้อยละ 13.85 % 10.77 % 6.15 % 1.54 % 1.54 % 66.15 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 7 11 20 1 0 112
ร้อยละ 4.64 % 7.28 % 13.25 % 0.66 % 0.00 % 74.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 6 2 10 0 0 46
ร้อยละ 9.38 % 3.13 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 71.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 22 20 34 2 1 201
ร้อยละ 7.86 % 7.14 % 12.14 % 0.71 % 0.36 % 71.79 %

216 : 16 , 18 , 24 , 2 , 1 , 155...7.41 , 8.33 , 11.11 , 0.93 , 0.46 , 71.76 = 61 : 28.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21%

Powered By www.thaieducation.net