โรงเรียนวัดเกาะโตนด (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 24
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 57
ร้อยละ 4.48 % 0.00 % 10.45 % 0.00 % 0.00 % 85.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 4 0 7 1 0 81
ร้อยละ 4.30 % 0.00 % 7.53 % 1.08 % 0.00 % 87.10 %

93 : 4 , 0 , 7 , 1 , 0 , 81...4.30 , 0.00 , 7.53 , 1.08 , 0.00 , 87.10 = 12 : 12.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90%

Powered By www.thaieducation.net