โรงเรียนวัดเกาะโตนด (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 3 0 3 0 17
ร้อยละ 8.00 % 12.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 3 3 2 3 0 56
ร้อยละ 4.48 % 4.48 % 2.99 % 4.48 % 0.00 % 83.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
92 คน
จำนวน(คน) 5 6 2 6 0 73
ร้อยละ 5.43 % 6.52 % 2.17 % 6.52 % 0.00 % 79.35 %

92 : 5 , 6 , 2 , 6 , 0 , 73...5.43 , 6.52 , 2.17 , 6.52 , 0.00 , 79.35 = 19 : 20.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20.65%

Powered By www.thaieducation.net