โรงเรียนบ้านคลองนิน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 8 8 3 2 0 57
ร้อยละ 10.26 % 10.26 % 3.85 % 2.56 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 7 4 15 8 6 200
ร้อยละ 2.92 % 1.67 % 6.25 % 3.33 % 2.50 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 318 คน
จำนวน(คน) 15 12 18 10 6 257
ร้อยละ 4.72 % 3.77 % 5.66 % 3.14 % 1.89 % 80.82 %

318 : 15 , 12 , 18 , 10 , 6 , 257...4.72 , 3.77 , 5.66 , 3.14 , 1.89 , 80.82 = 61 : 19.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 318 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 19.18%

Powered By www.thaieducation.net