โรงเรียนบ้านคลองนิน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
83
จำนวน(คน) 14 8 3 9 0 49
ร้อยละ 16.87 % 9.64 % 3.61 % 10.84 % 0.00 % 59.04 %
ระดับประถมศึกษา
239
จำนวน(คน) 10 11 15 8 1 194
ร้อยละ 4.18 % 4.60 % 6.28 % 3.35 % 0.42 % 81.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 322 คน
จำนวน(คน) 24 19 18 17 1 243
ร้อยละ 7.45 % 5.90 % 5.59 % 5.28 % 0.31 % 75.47 %

322 : 24 , 19 , 18 , 17 , 1 , 243...7.45 , 5.90 , 5.59 , 5.28 , 0.31 , 75.47 = 79 : 24.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 322 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 24.53%

Powered By www.thaieducation.net