โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 2 4 1 0 22
ร้อยละ 6.45 % 6.45 % 12.90 % 3.23 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 9 6 24 2 0 80
ร้อยละ 7.44 % 4.96 % 19.83 % 1.65 % 0.00 % 66.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 11 8 28 3 0 102
ร้อยละ 7.24 % 5.26 % 18.42 % 1.97 % 0.00 % 67.11 %

152 : 11 , 8 , 28 , 3 , 0 , 102...7.24 , 5.26 , 18.42 , 1.97 , 0.00 , 67.11 = 50 : 32.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.89%

Powered By www.thaieducation.net