โรงเรียนวัดเกาะลันตา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 12 2 9 2 0 54
ร้อยละ 15.19 % 2.53 % 11.39 % 2.53 % 0.00 % 68.35 %
ระดับประถมศึกษา
212
จำนวน(คน) 14 7 29 5 8 149
ร้อยละ 6.60 % 3.30 % 13.68 % 2.36 % 3.77 % 70.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 291 คน
จำนวน(คน) 26 9 38 7 8 203
ร้อยละ 8.93 % 3.09 % 13.06 % 2.41 % 2.75 % 69.76 %

291 : 26 , 9 , 38 , 7 , 8 , 203...8.93 , 3.09 , 13.06 , 2.41 , 2.75 , 69.76 = 88 : 30.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 291 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 30.24%

Powered By www.thaieducation.net