โรงเรียนวัดเกาะลันตา (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 3 2 15 1 0 57
ร้อยละ 3.85 % 2.56 % 19.23 % 1.28 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
212
จำนวน(คน) 12 4 33 4 5 154
ร้อยละ 5.66 % 1.89 % 15.57 % 1.89 % 2.36 % 72.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 15 6 48 5 5 211
ร้อยละ 5.17 % 2.07 % 16.55 % 1.72 % 1.72 % 72.76 %

290 : 15 , 6 , 48 , 5 , 5 , 211...5.17 , 2.07 , 16.55 , 1.72 , 1.72 , 72.76 = 79 : 27.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 27.24%

Powered By www.thaieducation.net