โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 2 1 2 1 29
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 2.78 % 5.56 % 2.78 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 6 8 7 4 1 93
ร้อยละ 5.04 % 6.72 % 5.88 % 3.36 % 0.84 % 78.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 7 10 8 6 2 122
ร้อยละ 4.52 % 6.45 % 5.16 % 3.87 % 1.29 % 78.71 %

155 : 7 , 10 , 8 , 6 , 2 , 122...4.52 , 6.45 , 5.16 , 3.87 , 1.29 , 78.71 = 33 : 21.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 21.29%

Powered By www.thaieducation.net