โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา) (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 6 5 5 2 2 16
ร้อยละ 16.67 % 13.89 % 13.89 % 5.56 % 5.56 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 6 7 8 7 3 83
ร้อยละ 5.26 % 6.14 % 7.02 % 6.14 % 2.63 % 72.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 12 12 13 9 5 99
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 8.67 % 6.00 % 3.33 % 66.00 %

150 : 12 , 12 , 13 , 9 , 5 , 99...8.00 , 8.00 , 8.67 , 6.00 , 3.33 , 66.00 = 51 : 34.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00%

Powered By www.thaieducation.net