โรงเรียนบ้านหลังสอด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 6 0 1 0 0 26
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 8 0 5 0 0 100
ร้อยละ 7.08 % 0.00 % 4.42 % 0.00 % 0.00 % 88.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 21
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 16 0 8 0 0 147
ร้อยละ 9.36 % 0.00 % 4.68 % 0.00 % 0.00 % 85.96 %

146 : 14 , 0 , 6 , 0 , 0 , 126...9.59 , 0.00 , 4.11 , 0.00 , 0.00 , 86.30 = 20 : 13.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.04%

Powered By www.thaieducation.net